Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Procedury bezpieczeństwa na egzaminie

WAŻNE TERMINY:

 1. do 30 września 2021 r. – złożenie deklaracji
  (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,
  (b) informującej o zamiarze
  przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
  2. do 15 października 2021 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  3. do 26 listopada 2021 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.
  4. do 24 lutego 2022 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
  5. do 10 maja 2022 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.).
Skip to content