Samorząd uczniowski

Władze Samorządu Uczniowskiego
Przewodnicząca: Karolina Kurpierz
Zastępca: Tomasz Więcek

Cele Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
• Wspieranie społeczności szkolnej (zarówno nauczycieli jak i uczniów) w przestrzeganiu praworządności.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczo- profilaktycznych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za osobisty rozwój.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
• Wzbogacanie oferty szkoły o działania będące inicjatywą uczniowską.

Akcje stałe

– prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie materiałów zgodnych z aktualną tematyką,
– informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizowanych przez SU oraz innych odbywających się w szkole ,
– całoroczna akcja „Szczęśliwy Numerek”,
– całoroczna akcja : „JOKER” ,
– promowanie osiągnięć uczniów na szkolnym „Drzewie sukcesów”,”,
– spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem,
– współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły,
– udział w konkursie LIGA KLAS
– aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły,
– współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne,
– udział oraz pomoc w organizacji uroczystościach szkolnych.

Planowane zadania do wykonania

WRZESIEŃ
– Ustalenie zasad pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021, w tym wybór przewodniczącego, zastępcy .
-Diagnoza potrzeb uczniów.
– Ustalenie planu pracy na rok szkolny 2020/2021.
-Zaplanowanie konkursów tematycznych związanych z akcją JOKER.
– Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka. Prezentacja tych treści społeczności szkolnej .

PAŹDZIERNIK
– Przygotowanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej życzeń i prezentacji „NASI NAUCZYCIELE” i umieszczenie ich na stronie szkoły .
– Przeprowadzenie zbiórki zniczy.
– Zorganizowanie konkursu „Najlepsze przebranie z okazji Halloween „ (Liga Klas)’’

LISTOPAD
– Finał akcji charytatywnej – odwiedzanie zapomnianych grobów i zapalenia na nich zbieranych zniczy
– Andrzejki-dzień filmowy – konkurs ( Liga Klas).
– Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.
– Przygotowanie gazetki z okazji Święta Niepodległości.

GRUDZIEŃ
– Organizacja szkolnych mikołajek.
– Mikołajki ( przygotowanie paczek dla dzieci z Domu Dziecka lub włączenie się w akcję „Szlachetna Paczka”) (Liga Klas).
– Konkurs na najciekawszy wystrój klasy z okazji świat Bożego Narodzenia ( Liga Klas).
– Przygotowanie gazetki ściennej o tematyce świątecznej.
– Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.

STYCZEŃ
– Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
– Najwyższa średnia, najlepsza frekwencja ( Liga Klas).
– Zbiórka suchej karmy dla psów i kotów (Liga Klas).
– Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I półrocze
– Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.

LUTY
– Zorganizowanie „poczty walentynkowej”.
– Konkurs z okazji Walentynek „FILMOWY ŚWIAT MIŁOŚCI” lub „NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ O MIŁOŚCI” ( Liga Klas).
-Zabawa karnawałowa-konkurs na najoryginalniejszy strój [Liga Klas]
– Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.

MARZEC
– Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet i konkurs na najpiękniejsza kartkę z okazji Dnia Kobiet (Liga Klas).
-Dzień gracza – ( Liga Klas).
– Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny.
– Zbiórka plastikowych nakrętek ( Liga Klas).
– Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.

KWIECIEŃ
– Wielkanocne życzenia dla społeczności szkolnej.
– Włączenie się w obchody Dnia Ziemi- działania proekologiczne – konkurs na plakat w formie graffiti( Liga Klas).
– Międzynarodowy Dzień Ziemi (ubieramy się na zielono) (Liga Klas).
– „Sprzątanie Świata” – działania proekologiczne.

MAJ
– Włączenie się w organizację świąt majowych.
– Konkurs Jeden z dziesięciu lub Omnibus( Liga Klas).
– 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
– Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER.

CZERWIEC
-Zbiórka makulatury ( Liga Klas)
– Dzień Talentów
– Zawody sportowe pomiędzy klasą VII i VIII oraz pomiędzy klasami IV-V i VI (Liga klas).
– Najwyższa średnia ,najlepsza frekwencja (Liga Klas).
– Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Skip to content