Doradztwo zawodowe

Decyzje związane z karierą zawodową podejmowane są na różnych etapach edukacji. Jednym z zadań szkoły jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. 

Wybór zawodu nie powinien być dokonany pochopnie i przypadkowo. Wymaga to wielu przemyśleń. Ważne jest zatem, aby wykorzystać własne umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu. Zanim to jednak zrobimy, musimy poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości. Poznanie ich – z jednej strony ułatwi Wam odnalezienie się na rynku pracy, a z drugiej – pozwoli na wybór ścieżki zawodowej zgodnej z Waszymi własnymi możliwościami, predyspozycjami, przekonaniami, itd.

Planowanie własnej kariery

Przemyślane planowanie własnej kariery zawodowej składa się z kilku etapów:
1.Poznania siebie (czynniki wewnętrzne).
2.Poznania zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne).
3. Właściwego zaplanowania kariery, czyli określenia drogi rozwoju zawodowego, w tym znalezienia ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu.

Czynniki wewnętrzne to poznanie siebie (zainteresowania, umiejętności, uzdolnienia, cechy charakteru, stan zdrowia, temperament, wartości)
Czynniki zewnętrzne (poznanie zawodów, poznanie ścieżek edukacyjnych oraz potrzeb rynku pracy).

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

Wyszukiwarka Szkół Ponadpodstawowych i profili

Wyszukiwarka opisów zawodów

Wyszukiwarka opisów zawodów pomoże w znalezieniu ciekawie opracowanych kart charakteryzujących wiele zawodów.

Ważnym źródłem informacji, z którego uczniowie powinni czerpać, przyglądając się sytuacji zarówno w kraju, jak i w interesującym ich regionie, jest Barometr zawodów (//barometrzawodow.pl/) stanowiący prognozę sytuacji w zawodach
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Zalacznik_nr_12_Lista-zawod%C3%B3w_EFS.pdf
https://mapakarier.org/city https://mapakarier.org/city

Jak obliczać punkty do liceum ?

O tym, czy dziecko dostanie się do wybranego liceum, decyduje liczba zgromadzonych przez nie punktów. Jak obliczać punkty po ósmej klasie szkoły podstawowej?Absolwent szkoły podstawowej może zebrać aż 200 punktów, w tym celu jednak musiałby mieć idealne świadectwo, maksymalne wyniki ze wszystkich części egzaminu oraz kilka dodatkowych osiągnięć i poświadczony udział w wolontariacie.
Kalkulator punktów. Jak obliczyć ile mam punktów?
https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Punkty ze świadectwa

Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.
Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.
Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego. Jeśli ktoś był wolontariuszem w akcjach pozaszkolnych niestety może mieć problem z uzyskaniem owych 3 punktów – trzeba o tym porozmawiać z przedstawicielem szkoły, który odpowiada za szkolny wolontariat. W szczególnych sytuacjach zaświadczenia o takiej pracy dobroczynnej są honorowane, ale o tym decyduje osoba odpowiedzialna.
Sporo dodatkowych punktów można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.). Za różne osiągnięcia w różnych konkurach można zebrać od 2 do 10 punktów. Nawet jeśli ktoś brał udział w wielu różnych konkursach i osiągnął w nich liczne sukcesy, nie może sumować punktów w sposób nieograniczony. Łącznie za udział w konkursach i turniejach można otrzymać maksymalną liczbę 18 punktów.

Punkty z egzaminu

Z puli dwustu punktów w procesie rekrutacji połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty (wyniki tegorocznych testów będą znane dopiero 31 lipca 2020). Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.
Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.
Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).
Egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć podczas testu. Ale oczywiście im lepiej uczeń napisze sprawdziany, tym większe są jego szanse by móc dostać się do wymarzonej szkoły średniej.
Pomiędzy 31 lipca a 4 sierpnia kandydaci muszą złożyć w szkole pierwszego wyboru poświadczoną przez dyrektora swojej szkoły podstawowej kopię wyniku egzaminu ośmioklasisty. Warto pamiętać, że w tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej dało kandydatom szansę, by w tym właśnie czasie (między 31 lipca a 4 sierpnia) mogli jeszcze zmienić zdanie i na nowo ułożyć listę preferencji, także wskazać inną szkołę pierwszego wyboru (do tej placówki trzeba wówczas przenieść wniosek i wszystkie dokumenty).

Jak zwiększyć liczbę punktów?

Jak można poprawić swój wynik punktowy (i szansę na dostanie się do wybranej szkoły)? W drugiej części roku szkolnego możliwości są trzy:

  • zapracować na jak najwyższą ocenę na świadectwie z języka polskiego, matematyki i wybranych dwóch przedmiotów (np. historii i wiedzy o społeczeństwie dla większości profili humanistycznych albo biologii i chemii przy naborze na profil przyrodniczy);
  • postarać się o świadectwo „z czerwonym paskiem”, czyli poprawić oceny z wszystkich przedmiotów;
  • zawalczyć o punkty za wolontariat.

A co z wynikami dodatkowych sprawdzianów?

Trzeba pamiętać, że przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące – do oddziałów dwujęzycznych dotyczą one kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – sprawności, przy naborze do klas artystycznych – tzw. uzdolnień kierunkowych. Pokazują one, czy kandydat ma predyspozycje do specyficznego sposobu uczenia się i rozwijania zainteresowań. Egzaminy te w 2020 r. będą się odbywać między 23 czerwca a 7 lipca.

Skip to content